მიღების წესები

1. სკოლაში მიღების წესი

 • სკოლაში მოსწავლის ჩასარიცხად მშობელმა (კანონიერმა წარმომადგენელმა) უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:
 • რეგისტრაციის განაცხადის შევსებული ფორმა;
 • განცხადება სკოლის დირექტორის სახელზე;
 • მოსწავლის ორი ფოტოსურათი (3X4);
 • მოსწავლის ფოტოსურათი დისკზე;
 • დაბადების მოწმობის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
 • მშობლების პირადობის მოწმობების ასლები;
 • ჯანმრთელობის ცნობა.
 • დაწყებით კლასებში მოსწავლეების ჩარიცხვა მხოლოდ მშობლების განცხადებების საფუძველზეა შესაძლებელი, ზედა კლასებში კი – შესაბამისი ტესტირებითა და გასაუბრებით.
 • სკოლაში ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა მიმართონ სკოლის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერს, რომელიც ჩაიწერს მოსწავლის კონკრეტულ მონაცემებსა და საკონტაქტო ტელეფონებს და დაგეგმავს მისი და მისი მშობლების ვიზიტს სკოლაში ადმინისტრაციასთან, მასწავლებლებთან თუ სხვა საკონტაქტო პირთან შესახვედრად.

2. მოსწავლის სხვა საგანმანათებლო დაწესებულებიდან გადმოსვლის შემთხვევაში მშობელმა (კანონიერმა წარმომადგენელმა) უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:

 • განცხადება სკოლის დირექტორის სახელზე;
 • სააპლიკაციო ფორმა;