სკოლაში მიღების წესი

skolashi-migebis-wesebi1. სკოლაში მოსწავლის ჩასარიცხად მშობელმა (კანონიერმა წარმომადგენელმა) უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:

 • რეგისტრაციის განაცხადის შევსებული ფორმა;
 • განცხადება სკოლის დირექტორის სახელზე;
 • მოსწავლის ორი ფოტოსურათი (3X4);
 • მოსწავლის ფოტოსურათი დისკზე;
 • დაბადების მოწმობის  ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
 • მშობლების პირადობის მოწმობების ასლები;
 • ჯანმრთელობის ცნობა.

2. მოსწავლის სხვა საგანმანათებლო დაწესებულებიდან გადმოსვლის შემთხვევაში მშობელმა (კანონიერმა წარმომადგენელმა) უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:

 • განცხადება სკოლის დირექტორის სახელზე;
 • სააპლიკაციო ფორმა;
 • მოსწავლის პირადი საქმე;
 • მიმდინარე შეფასება;
 • ცნობა საგნების მიხედვით გაცდენილი საათების შესახებ;
 • ბრძანების ამონაწერი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან ამორიცხვის შესახებ;
 • დახასიათება საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან.

British-Centre-logo-small

Cambridge-University-logo-small

Collins-education-logo-small

Churchill-House-Logo-small

pshe